FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Finanse w dobrym stanie

Każdego roku  w naszej spółdzielni,  zgodnie z obowiązującymi ustawami,   przeprowadzane  jest przez  niezależnego biegłego rewidenta   badanie sprawozdania finansowego  za ubiegły rok.

Stosuje on w takim badaniu   ustawowe uregulowania  i  obiektywnie wydaje swoją opinię.  W tym roku badaniem sprawozdania finansowego  zajmował się biegły rewident Janusz Miodowicz z Kancelarii Biegłych Rewidentów sp. z o.o. we Wrocławiu.  Raport z badania finansowego  oraz ocena sytuacji finansowej spółdzielni, zostały  przedstawione Radzie Nadzorczej, która przyjęła je na swoim posiedzeniu  24.04.2014 roku.
Przytoczmy fragment opinii biegłego rewidenta: „Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
 - przedstawia  rzetelnie  i  jasno wszystkie informacje , istotne dla oceny sytuacji majątkowej badanej jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też wynik finansowy za rok obrotowy 1.01-31.12.2013,    
-sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.”
    Zarówno uzyskane przez spółdzielnię wskaźniki,  osiągnięty zysk netto, upoważniają – w świetle opinii biegłego -  do stwierdzenia, iż nasze finanse są w dobrym stanie. Oznacza to stabilną sytuację majątkową i finansową naszej spółdzielni .   

TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: niedziela, 08, czerwiec 2014 22:19

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony