FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Zarząd SML-W "Popowice

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” Zarząd składa się z trzech osób, w tym z Prezesa, dwóch Członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Zarząd od dnia 01.01.2015r. funkcjonuje w następującym składzie:
Prezes Zarządu - mgr inż. Mirosław Miciak
Członek Zarządu - mgr inż. Bogdan Słowik
Członek Zarządu  - mgr Michał Żołnierowicz

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawą lub statutem dla innych organów Spółdzielni.
W szczególności do uprawnień Zarządu należy:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
2) podpisywania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, budowę lokalu, ustanowienie na rzecz członka prawa odrębnej własności, oraz lokali o innym przeznaczeniu
3) sporządzanie projektu planu gospodarczego działalności Spółdzielni,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonego planu i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
5) zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
6) sporządzenie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (wydzielonych części) oraz ustalanie jego porządku obrad.

Poprawiono: piątek, 05, luty 2021 15:55

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony