Zarząd SML-W "Popowice

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Popowice” Zarząd składa się z trzech osób, w tym z Prezesa, dwóch Członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Zarząd od dnia 01.01.2015r. funkcjonuje w następującym składzie:
Prezes Zarządu - mgr inż. Mirosław Miciak
Członek Zarządu  - mgr Michał Żołnierowicz
Członek Zarządu - mgr inż. Zbigniew Bryłka, powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 27.04.2023r. Uchwałą Nr 25/04/VII/2023

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawą lub statutem dla innych organów Spółdzielni.
W szczególności do uprawnień Zarządu należy:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,
2) podpisywania umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, budowę lokalu, ustanowienie na rzecz członka prawa odrębnej własności, oraz lokali o innym przeznaczeniu
3) sporządzanie projektu planu gospodarczego działalności Spółdzielni,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonego planu i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
5) zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
6) sporządzenie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (wydzielonych części) oraz ustalanie jego porządku obrad.

Poprawiono: wtorek, 30, maj 2023 22:52

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony