SM Popowice 2001-2009

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Popowice” rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą z dniem 1-go kwietnia 2001r. Było to wynikiem trwających ponad dziesięć lat intensywnych, wielokierunkowych starań działaczy z osiedli popowickich o wydzielenie się ze struktur SM ”Energetyk”.
Wydzielenie to było podyktowane racjonalnymi i ekonomicznymi przesłankami. Już pierwsze miesiące funkcjonowania SMLW Popowice potwierdziły w pełni zasadność tej decyzji. Przełożyło się ona na bardziej racjonalne zatrudnienie,. Jest ono weryfikowane przez Radę Nadzorczą przy zatwierdzaniu struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz przy założeniach gospodarczych na kolejne lata.

Działalność remontowa i konserwacje zasobów

♦ Działania organów statutowych - Rady Nadzorczej i Zarządu polegały od początku nie tylko na minimalizowaniu kosztów, ale przede wszystkim na zrównaniu osiedli pod względem technicznym. Było to zadanie priorytetowe. W wydzielonej Spółdzielni „Popowice” tylko budynki Osiedla Polana były w całości docieplone, natomiast odmienna sytuacja panowała na Osiedlu Park. Roboty dociepleniowe na Parku zakończono w 2002 roku .Była w tym inicjatywa samych mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na dobrowolne obciążenie się dodatkowym funduszem remontowym na ten cel.
♦ Docieplenia budynków nie było jedynym priorytetowym zadaniem w kwestii zrównania zasobów obu osiedli pod względem technicznym. Było sporo do zrobienia na Osiedlu Park w zakresie zagospodarowania wnętrz międzyblokowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.

Działalność kulturalna – Imprezy plenerowe

♦ Spółdzielnia nie ograniczała się do działalności gospodarczej, eksploatacji zasobów, remontów i konserwacji. Miała też na uwadze potrzeby mieszkańców z zakresu kultury, rekreacji i szeroko rozumianej rozrywki. Już w pierwszym roku istnienia Spółdzielni w czerwcu 2001 roku zorganizowany został festyn z bogatym programem. Został on bardzo życzliwie przyjęty przez popowiczan. Był koncert zespołu „Czerwone Gitary” i wielu innych zespołów, występy oraz pokazy dla dzieci i młodzieży, ognie sztuczne i wiele innych atrakcji.
♦ Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni uwzględniając bardzo pochlebne oceny i opinie związane z Festynem uznały, że może się on stać imprezą o charakterze cyklicznym, stanowiąc jedną z form integracji mieszkańców. Efektem tego były kolejne edycje „Święta Popowic”. Od 2008 roku zaniechano organizacji festynu, ze względu na ograniczanie kosztów funkcjonowania Spółdzielni.

Balkony
 
♦ W trakcie swojej krótkiej historii w SMLW Popowice, podejmowano szereg innych inicjatyw. Rada Nadzorcza wspólnie z Radami Osiedli ogłosiła w roku 2002 pierwszy konkurs na „Najpiękniejszy balkon”. Była to nie tylko szlachetna rywalizacja ale także możliwość pokazania innym mieszkańcom Popowic, że przy niewielkim nakładzie sił i środków można upiększyć swój balkon. Łączy się z tym nadanie budynkowi, a w sumie osiedlom estetycznego wyglądu.
♦ W roku 2007 miała miejsce kolejna, szósta już edycja tego konkursu i będzie on kontynuowany w latach następnych.

Seniorzy i kombatanci

♦ Z satysfakcją wypada odnotować niezwykle ożywioną działalność funkcjonujących na terenie Spółdzielni organizacji i stowarzyszeń skupiających osoby starsze. Są to:
 1. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

♦ W strukturze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa Kub Seniora, pod którego egidą funkcjonował Kabarecik „Alebabki” – niewątpliwy ewenement w skali Wrocławia. Warto dodać, że obchodził on niedawno 20 lecie swego istnienia. Żadna impreza na osiedlu nie odbywała się bez występów Kabareciku, który był przyjmowany z ogromnym entuzjazmem i cieszył się wyjątkową sympatią, niezależnie od wieku słuchaczy. Obecnie działa kabaret MIMOZA, który ma bardzo bogaty i urozmaicony repertuar.
 Równie aktywny, chociaż na innej niwie jest Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Organizacja osiedlowa nie tylko kultywuje tradycje wojskowe, ale też w ramach możliwości wspomaga swoich członków i podopiecznych. W 2003 roku aż 24 członków Koła nr 61 Związku Kombatantów otrzymało nominacje na pierwszy stopień oficerski. Wśród nominowanych był prawdziwy senior – 95 letni Józef Andrzejewski.

Biblioteka

♦ Niezwykle inspirujące i twórcze są imprezy organizowane przez Filię Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jeleniej.
♦ Spotkania autorskie ,wernisaże, zajęcia komputerowe spotykają się z bardzo żywą reakcją ich uczestników przybliżając mieszkańcom Popowic różne sfery działalności kulturalnej i oświatowej.

Wędkarze

♦ Na terenie Spółdzielni działa prężnie Klub Wędkarski PZW „Certa”. Jego członkowie mogą się pochwalić wieloma sukcesami, w tym medalami za rekordowe okazy złowionych ryb.
♦ Przynajmniej kilka razy do roku odbywają się na Odrze zawody wędkarskie, które zaliczane są do prowadzonego rankingu. Po zakończeniu sezonu uzyskane w nich wyniki, decydują o zdobyciu tytułu Mistrza Popowic. Zdobywca tego tytułu honorowany jest pucharem przechodnim Prezesa SMLW Popowice.

Remonty i inwestycje

♦ W roku 2002 Spółdzielnia przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa obiektu przy ul.Popowickiej 28. Skąd taki pomysł ? Rada Nadzorcza jak i Zarząd w swoich decyzjach kierowali troską o majątek SMLW Popowice. Realizacja rozbudowy i nadbudowy przy ul.Popowickiej 28 dała całkiem nowy obiekt. Znalazły się w nim lokale użytkowe pod najem oraz siedziba biur Spółdzielni, dotychczas rozproszonych na terenie całych Popowic.
Ostatnio, w 2008 roku, decyzją organów statutowych spółdzielni, przystąpiła ona w ramach spółki celowej Techdom Popowice Development, do opracowywania założeń realizacji budynku mieszkaniowo -usługowo-handlowego przy ul. Legnickiej.

Działalność organów statutowych:

Zebranie Przedstawicieli Członków

♦Zebranie Przedstawicieli Członków liczy 51 delegatów, po 25 z każdego Osiedla i 1-en reprezentujący członków oczekujących. Pierwsze w historii SMLW ”Popowice” Zebranie Przedstawicieli odbyło się w dniu 8 czerwca 2002r. Ostatnie Zebranie Przedstawicieli miało miejsce w dniu 31.05.2008r

Zebrania Grup Członkowskich
♦ Swoje opinie, uwagi do pracy organów zarządzających Spółdzielnią ale przede wszystkim swój głos w sprawach merytorycznych dotyczących funkcjonowania Osiedli mieszkańcy Popowic mogą wyrazić na Zebraniach Grup Członkowskich. Zasady demokracji szczególnie w spółdzielczości mieszkaniowej są proste i jasne - nic o nas bez nas. Tak było też na grupach członkowskich, zarówno w pierwszym roku działalności jak i następnych.

 Rady Osiedlowe
♦ W spółdzielni funkcjonują dwie Rady Osiedlowe wybrane na Grupach Członkowskich a mianowicie: Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 ( Polana ) i Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 ( Park ). Rady Osiedlowe z powodzeniem realizowały i realizują nadal swoje zadania statutowe od początku swojej działalności.

Zarząd Spółdzielni

♦ Zarząd SMLW ”Popowice” pracuje od 2004 roku w składzie:
Prezes – Mirosław Miciak
V-ce Prezes – Marek Piekarek
Członek – Irena Rudnicka
Sprostać oczekiwaniom

♦ Od Chwili powstania SMLW ”Popowice” coraz większą skutecznością kontynuowano prace remontowe, zrównujące osiedla pod względem technicznym. Jest to jednak proces długi i nie zakończy się tak szybko jakby oczekiwali tego mieszkańcy Osiedla Park. Ważne jest, że został spłacony kredyt zaciągnięty na docieplenia budynków właśnie tego Osiedla.

♦ Zrównanie osiedli od strony technicznej było pierwszym krokiem do likwidacji podziału na dwa odrębne osiedla. Wiązało się to także z reorganizacją służb pracowniczych i dostosowaniem zatrudnienia do nowych warunków. Struktura Spółdzielni na 2005 roku zatwierdzona przez Radę Nadzorczą dała taką szansę. W 2009r zgodnie z Uchwała Rady Nadzorczej zatwierdzającej nowa strukturę zlikwidowana została Grupa Remontowa, a tym samym zmniejszono zatrudnienie.

Rok 2005 – nowa siedziba i nowa jakość

♦ Zarząd Spółdzielni, mając wcześniejszą akceptację Rady Nadzorczej, potwierdzoną stosowną uchwałą kontynuował działania zmierzające do uzyskania certyfikatu jakości ISO 9001 – 2001.
♦ Podstawą tych działań była i pozostaje niezmiennie dalsza poprawa jakości obsługi mieszkańców.
♦ Jakość pracy potwierdzona certyfikatem. W wyniku audytu certyfikującego, jaki miał miejsce w kwietniu 2005 roku SMLW ”Popowice” jako jedna z niewielu na Dolnym Śląsku i jedna z nielicznych w kraju uzyskała certyfikat jakości ISO. Warto podkreślić, że otrzymała też wysoką ocenę ze strony audytorów, potwierdzoną w przesłanym liście gratulacyjnym.

Dotychczas zrealizowane cele i zadania priorytetowe

♦ 1.Uporządkowanie stanu prawnego działek i wykup gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, zabudowanych na cele mieszkaniowe. Pozwoliła na to Uchwała Nr X/192/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12.06.2003r w sprawie udzielania bonifikaty, rozkładania na raty oraz ustalania umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży nieruchomości w użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe,

Zarząd wystąpił ze stosownym wnioskiem do Wydziału mienia i Geodezji Urzędu Miejskiego. Już w kwietniu 2005 roku Zarząd podpisał pierwsze umowy notarialne
 w sprawie wykupu gruntów i proces ten zakończył w połowie 2006r.
W wyniku uzgodnień i negocjacji Zarządu z Gminą Wrocław ustalono, że uregulowanie stanu prawnego gruntów w obrębie osiedli popowickich nastąpi w II etapach. Po podjęciu stosownej Uchwały przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 26.06.2004 roku sfinalizowano
 I etap zamiany. Otóż w dniu 21.06.2006r podpisano akt notarialny i przejęto od Gminy w użytkowanie wieczyste grunt o pow. 1.3187 ha.
Ponieważ kolejne działki, jakie Spółdzielnia chciałaby przejąć, stanowiły własność skarbu państwa i ich skomunalizowanie wymagało długiej procedury, realizacja II etapu zamiany gruntów nastąpiła w terminie późniejszym. Cała operacja miała jeden zasadniczy cel a mianowicie poprawę struktury władania w obrębie Popowic. Wiąże się z tym możliwość zagospodarowania terenu po myśli tego ,który nim włada.

♦ 2. Podział zasobów na odrębne nieruchomości i podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności w nieruchomości, do czego obligowała Ustawa z dnia 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych

W wyniku prac podziałowych powstało:
- 37 odrębnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
- 39 działek obejmujących tereny do użytku wspólnego przez wszystkich
mieszkańców
- 19 działek zabudowanych pawilonami oraz obejmujących tereny inwestycyjne
Po uzyskaniu wpisów w księgach wieczystych aktualnego podziału na działki Zarząd mógł przystąpić do przygotowania projektów uchwał w sprawie określenia przedmiotu własności lokali w danej nieruchomości. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń złożonych przez zainteresowanych do projektów uchwał podjęte zostały uchwały ostateczne, które się w całości uprawomocniły.
Po załatwieniu niezbędnych dokumentów do ustanowienia odrębnej własności lokali ( zaświadczenie o samodzielności lokalu, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, szkice mieszkań ) Zarząd przystąpił do ustanawiania odrębnej własności lokali na mocy aktu notarialnego z osobami zainteresowanymi. Proces ten rozpoczął się w I kw. 2007 roku.

♦ 3. Rozwiązanie problemu przychodni przy ul.Legnickiej 61

Bardzo poważnym problemem dla Spółdzielni była sprawa przychodni przy ul.Legnickiej, a konkretnie trudności z odzyskaniem tego obiektu od dotychczasowego użytkownika. Działo się tak, choć prawomocny wyrok sądowy, wskazywał SMLW ”Popowice”, jako właściciela obiektu i użytkownika wieczystego gruntu. Pomimo trudności ,jakie piętrzono przed Spółdzielnią, Zarząd doprowadził do przejęcia budynku z terenem i korzystnego wydzierżawieni go pod usługi medyczne.

♦ 4. Uzyskanie certyfikatu ISO i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością

 Mając na uwadze dalsze usprawnianie obsługi członków, mieszkańców i kontrahentów Spółdzielni, Zarząd podjął działania o uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej, wyłonieniu Pełnomocnika ds. Jakości oraz żmudnej i długiej pracy nad przygotowaniem księgi jakości oraz procedur, Spółdzielnia poddała się w 2005r szczegółowemu audytowi certyfikującemu. Została oceniona w nim pozytywnie. Uzyskała tym samym Certyfikat jakości ISO 9001-2000, jako jedna z nielicznych na Dolnym Śląsku.
Uzyskanie certyfikatu nie zwalniało z dalszych starań, zmierzających do doskonalenia zarządzania i obsługi. Obligowało do nich, tym bardziej, że czekała nas recertyfikacja kontrolna. Zarząd oczekiwał, że wypadnie ona jeszcze korzystniej niż pierwszy audyt certyfikujący.
Pierwszy certyfikat jest nadawany tylko na okres jednego roku i po tym okresie następuje certyfikacja kontrolna. Trzeba było więc dołożyć wszelkich starań ze strony Zarządu i załogi, aby po roku nie było żadnych wątpliwości, co do zasadności przyznania nam certyfikatu ISO. Tak też się stało – certyfikacja kontrolna po roku wypadła pomyślnie.
Certyfikat ISO, nadany Spółdzielni 27 kwietnia 2005 roku był ważny do roku 2008 pod warunkiem pozytywnej oceny audytorów w latach 2006
i 2007. Ten warunek Spółdzielnia spełniła. W roku 2008 miała miejsce recertyfikacja. Wtedy to, ponownie, bardzo dokładnie badano sposób zarządzania Spółdzielnią, a zwłaszcza wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli. Opinia, wydana po audycie w roku 2008 była pozytywna: w SMLW ”Popowice” jest skutecznie realizowany system zarządzania jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2000 !

♦ 5. Wdrożenie procesu zarządzania poszczególnymi nieruchomościami w korelacji z kosztami i osiąganymi przychodami

Zasada odnoszenia kosztów do miejsc ich powstawania, a w przypadku Spółdzielni przypisanie ich do danej nieruchomości jest konsekwencją postanowień Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Chcąc wprowadzić tę zasadę w życie Spółdzielnia w pierwszej kolejności zakupiła zintegrowany program komputerowy niezbędny do rozliczania kosztów na odrębne nieruchomości. Po przetestowaniu programu finansowo – księgowego w 2006 roku został on na stałe wdrożony. Oznacza to w praktyce, że opracowanie wyników ogółem za 2006 rok, jak i wykonanie kwartalne od 2007 roku są już sporządzane dla ZN nr 1 i ZN nr 2 jako zbiorcze wyniki poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład Zespołów Nieruchomości ( Osiedli ).

Zadania i cele na przyszłość

Zarząd SMLW Popowice w dalszym ciągu podejmuje działania w sprawie tzw. majątku wspólnego, po wydzieleniu się ze struktur SM Energetyk. W ostatnim miesiącu 2006 roku podjął sprawę zbycia jednego ze składników tego majątku tzn. nieruchomości w Zachełmiu. Wraz z pozostałymi udziałowcami przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż obiektu z terenem i wyłoniono jego nabywcę z którym podpisano notarialną umowę kupna – sprzedaży.
Udziały w pozostałym majątku wspólnym tj. w pawilonie przy ul. Powstańców Śl.159 i w nieruchomości przy ul.Kobierzyckiej zostały zbyte w roku 2007 wg cen rynkowych.
Przed Zarządem Spółdzielni, Radą Nadzorczą i pozostałymi organami statutowymi stoją dalsze wyzwania. Jednym z nich jest nowa inwestycja przy ul. Legnickiej.
Historia Spółdzielni to nic innego jak chronologiczny zapis podejmowanych od pierwszych dni funkcjonowania SMLW ”Popowice” decyzji, uchwał i wynikających z nich działań. Nie sposób ich wszystkich przytoczyć, bo to materia zbyt obszerna, podobnie jak szeroki jest wachlarz zamierzeń na bliższą i dalszą przyszłość. Ona będzie tworzyć dalszą historię Spółdzielni. W największym skrócie te plany i zamierzenia przedstawiają się następująco:

- prowadzenie i zarządzanie SM jak dotychczas tj. w sposób gospodarny –
oparty na planowanej gospodarce finansowej i rzeczowej,
- prowadzenie robót w sposób rynkowy i oparty na stałym monitoringu
 planowanych i wykonywanych robót,
- zrównanie stanu technicznego obu osiedli w możliwie jak najkrótszym czasie,
- dbanie o interesy spółdzielców poprzez ustawiczne analizowanie kosztów
 rodzajowych w płaconych czynszach,
- rozliczenie majątku wspólnego po SM ”Energetyk”, a konkretnie należnych
 pożytków z nieruchomości przy ul. Powstańców Śl. 159,
- podnoszenie stanu zasobów pod względem technicznym,
- pozyskiwanie dotacji związanych z inwestycjami, rewitalizacją terenów i
 zasobów z unijnych funduszy przeznaczonych na ten cel,
- realizacja inwestycji przy ul. Legnickiej przez Spółkę Celową.

Podsumowanie

 Jak na tak krótki okres istnienia Spółdzielni, mamy się czym pochwalić. Osiągnęliśmy bardzo dużą poprawę estetyki budynków poprzez ich docieplenie i wymalowanie. Korzystnie prezentują się tereny wewnątrzblokowe, wykładane systematycznie polbrukiem. Na Osiedlu Polana wymieniono wszystkie bramy wejściowe do budynków, wewnętrzne linie zasilające i okna piwniczne. Analogiczne prace trwają na Osiedlu Park.
 W 2007r w ZN nr 1 zostały wykonane m.in. następujące prace: wymiana okien na klatkach budynków XI kondygnacyjnych, płukanie chemiczne instalacji c.o w budynkach wysokich, odnowienie powłok malarskich piwnic i wykonanie izolacji instalacji c.o.w 25 budynkach, remont parkingu przy ul.Jeleniej 46-56, remont ciągu jezdnego przy Jeleniej 4 – Niedźwiedziej 33, remont zadaszeń i wejść do budynków wysokich ( 51 szt.), wykonanie parkingu przy ul. Starogranicznej 28
 W ZN Nr 2 w tym samym roku zrealizowano m.in. takie roboty jak: wykonanie docieplenia przestrzeni stropodachów budynków XI kondygnacyjnych, wymiana instalacji poziomej wody ciepłej i zimnej 27 budynków, wymiana stolarki okiennej klatek schodowych budynków V kondygnacyjnych, wykonanie zatok parkingowych przy ul.Białowieskiej 40-46 i Wejherowskiej 25-29, wykonanie alejek ciągów pieszo – jezdnych o pow. 1280 m2, zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego przy
ul.Bobrzej 28-44.
 Rok 2008 to kolejne remonty poprawiające stan techniczny zasobów, infrastruktury, terenów zewnętrznych, ale przede wszystkim warunki zamieszkiwania,. Do najważniejszych robót należy zaliczyć: wymianę przewodów WLZ w ZN nr 1 i nr 2, miejsca parkingowe przy ul.Popowickiej 10-24, remont chodników betonowych w ZN nr 1 i wymiana nawierzchni w ZN nr 2, malowanie klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku w ZN nr 2, remont kominów wentylacyjnych, siatkowanie śmietników, opaski wokół budynków, zatoka parkingowa przy Białowieskiej 32-54. Jednym z najbardziej oczekiwanych zadań, jakie zrealizowano w 2008r jest parking przy ul. Starogranicznej 28, który winien być dostępny dla mieszkańców w roku 2009.

Wszelkie działania, poprawiające warunki i komfort mieszkania w zasobach SMLW ”Popowice”, są nastawione na racjonalne gospodarowanie i minimalizowanie kosztów. Działania te będą kontynuowane przez organy zarządzające i kontrolne Spółdzielni. Taki jest priorytet w ich pracy. Istotne jest tu zaangażowanie delegatów na ZP, Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych. Widać ,że podejmowane wspólnie z Zarządem działania dają dobre rezultaty.

 TADEUSZ SIDOR
 współpraca TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: piątek, 02, kwiecień 2010 21:58

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony