FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Zawiadomienie

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie Popowicka 49-61.pdf)Zawiadomienie Popowicka 49-61.pdf[ ]134 kB

Starosta Powiatu Średzkiego, prowadzący postępowanie administracyjne w  sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie art. 12 ust. 4a-4g ustawy z  dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz .U. z 2020 r., poz. 1363) na rzecz:

1,. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Popowice" oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, położonych w budynkach przy ul. Popowickiej 49-61, z własnością których związany jest udział w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za utratę prawa własności części  nieruchomości  oznaczonej  w  dniu wydania nw. decyzji  jako  działka  nr 8/5,  AM-9, obręb Popowice,  w  granicach   wydzielonej z niej działki: nr 8/14, AM-9 o powierzchni 0,2430 ha,

2,. Osób, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe (hipoteki umowne kaucyjne) ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla lokali znajdujących się w budynku przy ul. Popowickiej 49-61, w zakresie w jakim prawo  to  dotyczy  części  nieruchomości oznaczonej w dniu wydania nw. decyzji jako działka nr 8/5, AM-9, obręb Popowice, w granicach wydzielonej z niej działki: nr 8/14, AM-9 o powierzchni 0,2430 ha

w związku z wydaniem decyzji nr 147/2019 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającej podziały nieruchomości oraz projekt budowlany przedsięwzięcia pn. " Budowa trasy  tramwajowej  wzdłuż  ul. Popowickiej  -  Starogroblowej -  Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) etap I odcinek w ciągu drogi gminnej od km - 0+125,00 km do km 3+525,00 km wraz z węzłem Jagiełły- Dmowskiego i odcinka ul. Jagiełły od km 0+0,00  do  km 0+155,00" planowanego w ramach zadania "Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej­ Starogroblowej - Długiej (od. Ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo - kolejowego Wrocław- Popowice" we  Wrocławiu, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, dla której prowadzona jest księga nr WR1K/00184169/5, - działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) - zawiadamia, iż został zebrany cały materiał dowodowy.

Jednocześnie pouczam, że strony przed wydaniem decyzji w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2 (pok. 304); godziny urzędowania: 730 - 1530; tel. 71 / 396-89-52.

Poprawiono: środa, 23, grudzień 2020 13:25

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony