Strona główna

Finanse w dobrym stanie

Każdego roku  w naszej spółdzielni,  zgodnie z obowiązującymi ustawami,   przeprowadzane  jest przez  niezależnego biegłego rewidenta   badanie sprawozdania finansowego  za ubiegły rok.

Stosuje on w takim badaniu   ustawowe uregulowania  i  obiektywnie wydaje swoją opinię.  W tym roku badaniem sprawozdania finansowego  zajmował się biegły rewident Janusz Miodowicz z Kancelarii Biegłych Rewidentów sp. z o.o. we Wrocławiu.  Raport z badania finansowego  oraz ocena sytuacji finansowej spółdzielni, zostały  przedstawione Radzie Nadzorczej, która przyjęła je na swoim posiedzeniu  24.04.2014 roku.
Przytoczmy fragment opinii biegłego rewidenta: „Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
 - przedstawia  rzetelnie  i  jasno wszystkie informacje , istotne dla oceny sytuacji majątkowej badanej jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też wynik finansowy za rok obrotowy 1.01-31.12.2013,    
-sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.”
    Zarówno uzyskane przez spółdzielnię wskaźniki,  osiągnięty zysk netto, upoważniają – w świetle opinii biegłego -  do stwierdzenia, iż nasze finanse są w dobrym stanie. Oznacza to stabilną sytuację majątkową i finansową naszej spółdzielni .   

TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: niedziela, 08, czerwiec 2014 22:19