Strona główna

Po lustracji

W naszej Spółdzielni przeprowadzono już kolejną pełną  lustrację   za lata 2010-2012.
Przeprowadzenie lustracji  pozwala uzyskać   obraz działalności Spółdzielni, jej kondycji finansowej, a także jej organów:  Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu, oraz  Rad Zespołu Nieruchomości.     

     Z zagadnień, które były przedmiotem decyzji i wniosków, organów Spółdzielni, lustratorzy oceniali wybrane  losowo kwestie. Wśród omówionych w protokole  lustracyjnym, jest m.in. działalność spółki celowej, powołanej do realizacji inwestycji spółdzielni, o nazwie "Legnicka Street". Są też tam  pomyślne dla członków informacje,  o rosnącym z roku na rok  zysku, wypracowywanym przez Spółdzielnię.  W roku  2010  wynosił on  1 326 151 zł , w 2011 r.- 2 500 983 zł, natomiast  w 2012 - 2 715 746 zł.
W  liście polustracyjnym,  integralnym składniku protokołu  lustracyjnego,  czytamy, m.in. :   Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w prowadzeniu przez Spółdzielnię gospodarki lokalami użytkowymi, a w zawartych umowach najmu oraz dzierżawy terenu, interesy Spółdzielni zostały należycie zabezpieczone.
Protokół lustracyjny    porusza także kwestie  związane z wieloletnim planem docieplenia ścian szczytowych, realizowanym w  latach 2013-2015.  Jako podsumowanie całości, zacytujmy raz jeszcze konkluzję z listu polustracyjnego: Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni, kształtowała się korzystnie, co pozwalało na bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót i usług.  
Ocena ta pozwala na  dalsze sprawne funkcjonowanie Spółdzielni
 i realizowanie przez nią  przewidzianych  statutem zadań. Pozwala też członkom mieć przekonanie, że są w dobrze  i sprawnie zarządzanej  spółdzielni.

TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: niedziela, 08, czerwiec 2014 22:19