FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w 2625 lokalach

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie przegląd elektryczny lokali mieszkalnych - skan.pdf)Ogłoszenie[ ]477 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice”
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

www.smpopowice.pl
tel.    71/355-63-73
fax.    71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w 2625 lokalach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 1 oraz w 2902 lokalach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 2 będących pod zarządem SMLW „Popowice” zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 09.09.2019 r. do dnia 20.12.2019 r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  2. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie zł: osiem tysięcy) do dnia 04.06.2019r.;
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
 5. Oferty należy składać w terminie do 06.06.2019 r. do godziny 1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 06.06.2019 r. o godz. 1100.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8:00 do 13:00 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71/355-63-73 (wew.229).
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: czwartek, 30, styczeń 2020 12:57

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony