FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dostosowanie budynku przy do wymogów przeciwpożarowych

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenia p.poż.pdf)Ogłoszenie[ ]107 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Dostosowanie budynku przy ul. Niedźwiedziej 14-24 we Wrocławiu będącego pod zarządem SMLW „Popowice ” do wymogów przeciwpożarowych

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.12.2019r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 03.06.2019r. wadium w wysokości 60.000 PL; słownie: piętnaście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 21.05.2019 w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 04.06.2019 r. do godziny 09.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 04.06.2019 r. o godz. 10.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Bogdan Nowicki tel. 71 355-63-73 (wew. 229)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: czwartek, 30, styczeń 2020 12:56

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony