FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wymianę wodomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice”
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

www.smpopowice.pl
tel.    71/355-63-73
fax.    71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych (Zespół Nieruchomości nr 1) będących pod zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Głównego Urzędu Miar.

1.    Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2019 r.
2.    Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)    spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
b)    wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy) do dnia 26.03.2019 r.;
3.    Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.    SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5.    Oferty należy składać w terminie do 28.03.2019 r. do godziny 1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
6.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 28.03.2019 r. o godz. 1100.
7.    Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71/355-63-73 (wew.229).
8.    Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: niedziela, 07, kwiecień 2019 22:33

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony