FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na wymiana nawierzchni na polbruk

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Treść przetrgu[ ]207 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Wymiana nawierzchni na polbruk, wykonanie i oznakowanie nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie nowych chodników dla pieszych na terenach będących pod Zarządem SMLW „Popowice”
 
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2018r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 22.05.2018r. wadium w wysokości 18 000 PLN słownie: osiemnaście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” od dnia  14.05.2018r. przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 24.05.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 24.05.2018 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach  od 8.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 355-63-73 (wew.229)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta,unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: czwartek, 15, listopad 2018 21:37

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony