FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na remont przyłączy kanalizacji sanitarnej

Załączniki:
Pobierz plik (treść ogłoszenia przyłącza sanitarne 2018.pdf)Treść ogłoszenia[ ]208 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami w budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „ Popowice”
 
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2018r. .
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane  dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 26.03.2018r. wadium w wysokości 150.000 PL; słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 14.03.2018 w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 27.03.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 27.03.2018 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 71 355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: wtorek, 03, kwiecień 2018 11:11

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony