FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na remont przyłączy kanalizacji deszczowej

Załączniki:
Pobierz plik (przylacza_deszczowe_2018.pdf)Treść ogłoszenia[ ]208 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „Popowice”

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.07.2018r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
  2. wpłacenie do dnia 12.03.2018 r. wadium w wysokości 50.000 PLN słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. SIWZ można będzie odebrać od dnia 02.03.2018r. w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 2
 5. Oferty należy składać w terminie do 13.03.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 13.03.2018 r. o godz. 11.00.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach  od 9.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 71 355-63-73 (wew.29) 
 8. półdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: piątek, 23, marzec 2018 11:37

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony