FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na usługę pogotowia elektroenergetycznego

Załączniki:
Pobierz plik (tresc_ogloszenia.pdf)Treść ogłoszenia[ ]209 kB

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice” 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

tel.     71/355-63-73

fax.   71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Usługa pogotowia elektroenergetycznego, wodno-kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania i instalacji gazowej w budynkach usługowych i mieszkalnych będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”

  1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.2018 r. do 31.12.2020 r.
  2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  3. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  4. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy) do dnia 11.2017 r.;
  5. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  6. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
  7. Oferty należy składać w terminie do 11.2017 r. do godziny 1000 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
  8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 11.2017 r. o godz. 1100.
  9. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Zdzisław Piasta tel. 355-63-73 (wew.29).
  10. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: czwartek, 28, grudzień 2017 10:56

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony