FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na malowanie tynków na klatkach schodowych

Załączniki:
Pobierz plik (2017_malowanie_tynkow.pdf)TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETRGU[ ]62 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Malowanie tynków na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 1-Polana i Zespołu Nieruchomości nr 2– Park będących
 pod zarządem SMLW Popowice

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2017r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane  dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 29.03.2017r. wadium w wysokości 40 000 PLN; słownie: czterdzieści tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 16.03.2017r w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr1
5. Oferty należy składać w terminie do 30.03.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 30.03.2017 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Zbigniew Bryłka tel. 355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta,unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn .

Poprawiono: poniedziałek, 29, maj 2017 21:16

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony