FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych

Załączniki:
Pobierz plik (2017_polbruki.pdf)TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETRGU[ ]209 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych (wykonanie nawierzchni w technologii „ polbruk”) na terenie znajdującym się pod Zarządem SMLW „Popowice” we Wrocławiu

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.07. 2017 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane  dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 27.03.2017r. wadium w wysokości 15.000 PLN; słownie: piętnaście tysięcy złotych na konto Spółdzielni nr: 09 1020 5226 0000 6102 0024 8187.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 14.03.2017 r. w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5. Oferty należy składać w terminie do 28.03.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 28.03.2017 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach  od 8.00 do 13.00 jest Zbigniew Bryłka tel. 71/355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: poniedziałek, 29, maj 2017 21:17

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony