FE POIS pl

Przetrag nieograniczony na wymianę pochwytów na balustradach w klatkach schodowych

Załączniki:
Pobierz plik (2017_balustrady.pdf)TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETRGU[ ]203 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wymiana pochwytów na balustradach w klatkach schodowych, w budynkach mieszkalnych Zespołów Nieruchomości Nr 1 i Nr 2 będących pod Zarządem SMLW „Popowice”

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.07.2017r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 13.03.2017r. wadium w wysokości 11 000 PLN słownie: jedenaście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 14.03.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 14.03.2017 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach  od 9.00 do 15.00 jest Pan Zbigniew Bryłka tel. 355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta,unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: poniedziałek, 29, maj 2017 21:18

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony