FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych

Załączniki:
Pobierz plik (2017_przylacza_deszczowe.pdf)TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETRGU[ ]205 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „Popowice”

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.07.2017r.

2. Warunkiem udziału w przetargu jest :

 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 28.02.2017r. wadium w wysokości 80.000 PL; słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.

3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1

5. Oferty należy składać w terminie do 02.03.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 02.03.2017 r. o godz. 11.00.

7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 71 355-63-73 (wew.29)

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: poniedziałek, 29, maj 2017 21:19

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony