FE POIS pl

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont ciągu pieszo-jezdnego

Załączniki:
Pobierz plik (remonty_polbrukow_DIPS_14I16.pdf)Treść ogłoszenia[ ]202 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego
(wykonanie nawierzchni w technologii „polbruk”)
przy budynkach usytuowanych przy ulicy Popowicka70-76 i Popowicka78-84 będących pod Zarządem SMLW „Popowice” we Wrocławiu

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30. 07. 2016r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 05.04.2016r. wadium w wysokości 10.000 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych na konto Spółdzielni nr : 09 1020 5226 0000 6102 0024 8187.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 24.03.2016r. w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 2.
5. Oferty należy składać w terminie do 07.04.2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 07.04.2016r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8.00 do 13.00 jest Zbigniew Bryłka tel. 71/355-63-73 ( wew.29 )
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: czwartek, 07, kwiecień 2016 23:02

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony