FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na remont przyłączy kanalizacji deszczowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Remont przyłączy kanalizacji deszczowej budynków mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „ Popowice”
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.07.2016r. .
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane  dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 26.02.2016 r. wadium w wysokości 70.000 PLN słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicyPopowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 2
5. Oferty należy składać w terminie do 29.02.2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 29.02.2016 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach  od 9.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 71 355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: piątek, 25, marzec 2016 18:57

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony