FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wymiana drzwi wejściowych do piwnic na przeciwpożarowe

Załączniki:
Pobierz plik (2016_wymiana drzwi.pdf)Ogłoszenie - przetarg[ ]201 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wymiana drzwi wejściowych do piwnic na przeciwpożarowe w budynkach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości Nr 1 znajdującego się pod Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.07.2016r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane  dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 21.02.2016r. wadium w wysokości 8 000 PLN słownie: osiem tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty
 wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr2
5. Oferty należy składać w terminie do 23.02.2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 23.02.2016 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach  od 9.00 do 15.00 jest Pan Zbigniew Bryłka tel. 355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: piątek, 25, marzec 2016 18:55

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony