FE POIS pl

Wymiana podzielników kosztów ogrzewania

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wymiana podzielników kosztów ogrzewania wraz z wykonywaniem rocznych rozliczeń zużycia energii cieplnej przez okres 10 lat w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych(Zespół Nieruchomości nr 1) będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2021 r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  2. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy) do dnia 09.02.2021 r.;
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
 5. Oferty należy składać w terminie do 11.02.2021 r. do godziny 900 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 11.02.2021 r. o godz. 1000.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Bogdan Nowicki tel. 71/355 63 73 (wew. 329).
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
 

Poprawiono: wtorek, 18, styczeń 2022 17:13

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony