Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ulicy Popowickiej

Załączniki:
Pobierz plik (przetrag-2.pdf)Treść przetrgu[ ]65 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej we Wrocławiu przy ulicy Popowickiej
Działka nr. 8/10, AM-9, obręb Popowice, pow. 3518m2
objęta księgą wieczystą WR1K/00050792/3

1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 b) wpłacenie do dnia 18.12.2017r. wadium w wysokości 200 000 PLN; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, od 04.12.2017r. po dokonaniu opłaty 100 zł brutto w pokoju nr 1
4. Oferty należy składać w terminie do 19.12.2017 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 19.12.2017 r. o godz. 11.00.
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Zbigniew Bryłka tel. 355-63-73 (wew.29)
7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w bez podania przyczyn.

Poprawiono: poniedziałek, 16, maj 2022 16:30

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony