FE POIS pl

Organy Samorządowe

Stosownie do § 65 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”, który został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2003 r. i znowelizowany Aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 w dniach 26.06.2004r., 25.06.2005r., 24.06.2006r. i 25.11.2007 r. organami Spółdzielni są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółdzielni
4. Rada Zespołu Nieruchomości.


Każdy z tych organów posiada określone Ustawą Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. uprawnienia, które zostały zapisane w statucie i na mocy delegacji ustawowej rozszerzone celem dostosowania do potrzeb naszej Spółdzielni i przyjętej struktury organizacyjnej.

Walne Zgromadzenie

Zgodnie z postanowieniem § 68 statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia członków SMLW „Popowice” należy:
       1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
        2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań
            rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków  członków Spółdzielni, 
            Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach. Udzielanie indywidualnie w 
            głosowaniu tajnym absolutorium członkom Zarządu,
        3) podejmowanie uchwał dotyczących podziału wyniku finansowego Spółdzielni o   
            o którym mowa w § 923 ust.3 Statutu, 
        4) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni, 
        5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu  
            lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
        6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
        7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną  
            spółdzielnią, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej
            do innej spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
        8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady 
            Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
        9) uchwalanie zmian statutu,
       10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub     
            wystąpienia z niego,
       11) upoważnienie Zarządu Spółdzielni do działań mających na celu założenie związku  
             spółdzielczego,
       12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
       13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu  
             Rady Nadzorczej,
       14) podejmowanie uchwał o utworzeniu w Spółdzielni funduszów nie wymienionych  
            w statucie,
       15) wybór członków Rady Nadzorczej 
       16) wybór członków Rady Zespołu Nieruchomości


Rada  Nadzorcza

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni oraz innych programów jej działalności,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
     a/  badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni,
     b/ dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Zarząd Spółdzielni jej zadań, ze
         szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,  
     c/  uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń 
         polustracyjnych,
     d/ kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni,  okresowych sprawozdań 
        Zarządu z realizacji zatwierdzonego planu finansowego, rocznego sprawozdania 
        finansowego i stanu majątkowego Spółdzielni,
     e/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
     f/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
        Spółdzielni i jej poszczególnych członków,
3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej i liczby etatów Spółdzielni,
4) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni, 
    kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub obciążania nieruchomości, przejmowania 
    w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,
6) uchwalanie wysokości odszkodowania przysługującego Spółdzielni za zajmowanie lokali 
    bez tytułu prawnego,
7) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych  oraz 
    występowania z nich,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy
    Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; 
    do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią 
    upoważnionych,
10) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
11) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz 
     wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali i gruntów po zaopiniowaniu 
     przez Radę Zespołów Nieruchomości 
12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
14) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,
15) wykreślony
16) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 
      przeprowadzonych kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Spółdzielni,
17) rozpatrywanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez
      Walne Zgromadzenie,
18) upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia kredytów bankowych i innych zobowiązań w
      zakresie sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie,
19) uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków (6 przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości Nr 1 „Polana” i 6 przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości Nr 2 „Park”) wybranych na 3-letnią kadencję.
Członkowie Rady Nadzorczej na kolejną VII kadencję (2019-2021) wybrani zostali na  wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.06, 08.06, 14.06 i 55.06.2019r.
Z Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
Grażyna Przychodzińska, Sylwia Światała, Ryszard Urbanek, Sebastian Rudy, Maria Żłobińska – Perlicka, Krystyna Nowacka.
Z Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park) członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
Halina Czapnik, Agnieszka Grzeczka, Paulina Nowacka, Daniel Kozłowski, Marcin Zawora, Waldemar Liwczycki.

W dniu 04.07.2019r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której członkowie zostali wybrani na czterech częściach Walnego Zgromadzenia w 2019r., nastąpiło ukonstytuowanie się nowej Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wybrali Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej. Zostali także wyłonieni, w wyborach, Przewodniczący Komisji Problemowych oraz ich członkowie.

SKŁAD I FUNKCJE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VII KADENCJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Grażyna Przychodzińska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2

Halina Czapnik

Z–ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3

Maria Żłobińska - Perlicka

Sekretarz Rady Nadzorczej

4

Agnieszka Grzeczka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

5

Ryszard Urbanek

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

6

Daniel Kozłowski

Przewodniczący Komisji Samorządowo Statutowo Kulturalnej

7

Paulina Nowacka

Członek Rady Nadzorczej

8

Marcin Zawora

Członek Rady Nadzorczej

9

Waldemar Liwczycki

Członek Rady Nadzorczej

10

Sylwia Świtała

Członek Rady Nadzorczej

11

Sebastian Rudy

Członek Rady Nadzorczej

12

Krystyna Nowacka

Członek Rady Nadzorczej

Rada Zespołu Nieruchomości.

SKŁAD I FUNKCJE RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 VII KADENCJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Marta Słowikowska

Przewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości

2

Anna Brzezińska

Z–ca Przewodniczącej Rady Zespołu Nieruchomości

3

Marta Wróblewska

Sekretarz Rady Zespołu Nieruchomości

4

Paweł Kaźmierczak

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

5

Marianna Jaje

Przewodnicząca Komisji Samorządowo Kulturalnej

6

Marianna Palus

Członek Rady Zespołu Nieruchomości

7

Przemysław Tuszyński

Członek Rady Zespołu Nieruchomości

8

Leszek Zakosztowicz

Członek Rady Zespołu Nieruchomości

SKŁAD I FUNKCJE RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 VII KADENCJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Andrzej Majewski

Przewodniczący Rady Zespołu Nieruchomości

2

Marcin Makowski

Z–ca Przewodniczącego Rady Zespołu Nieruchomości

3

Iwona Krzemińska - Borecka

Sekretarz Rady Zespołu Nieruchomości

4

Zdzisław Adamski

Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

5

Anna Sirko

Przewodnicząca Komisji Samorządowo Kulturalnej

6

Aleksandra Borys - Słoma

Członek Rady Zespołu Nieruchomości

7

Joanna Szałkiewicz

Członek Rady Zespołu Nieruchomości

8

Józef Bidziński

Członek Rady Zespołu Nieruchomości

Uwzględniając wielkość zasobów Spółdzielni i ich rozmieszczenie w SMLW „Popowice” funkcjonują dwie Rady Zespołu Nieruchomości, tj. Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) i Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park).
Każda Rada Zespołu Nieruchomości składa się z 8 członków wybranych na wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.06, 08.06, 14.06 i 15.06.2019r. na 3-letnią kadencję (2019-2021).
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) zostali:
Marta Wróblewska, Anna Brzezińska, Leszek Zakosztowicz, Marianna Jaje, Marianna Palus, Marta Słowikowska, Przemysław Tuszyński, Paweł Kaźmierczak.
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park) zostali:
Aleksandra Borys - Słoma, Iwona Krzemińska – Borecka, Marcin Makowski, Joanna Szałkiewicz, Anna Sirko, Józef Bidziński, Andrzej Majewski, Zdzisław Adamski

Rady Zespołu Nieruchomości mają za zadanie współpracę z Zarządem i Radą Nadzorczą a do  ich zakresu działania należy:
1) analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych Zespołów Nieruchomości  oraz wnioskowanie o ujecie ich w rocznych planach rzeczowych danego Zespołu Nieruchomości,
2) opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego i wprowadzanych w ciągu roku korekt w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych Zespołów Nieruchomości,
3) opiniowanie kierunków działalności społeczno-kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię  w ramach środków wskazanych na ten cel w rocznych planach finansowych Spółdzielni,  zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
4) kontrola działalności administracji Zespołów Nieruchomości dotyczących ich 
    funkcjonowania poprzez:
    - okresowa ocenę realizacji zadań ujętych w planach, z uwzględnieniem wskazywania priorytetów do realizacji,
    - ocenę działalności administracji Spółdzielni poprzez rozpatrywanie skarg dotyczących jej pracy, składanych przez lokatorów,
    - kontrole wykonywania podjętych przez Radę Zespołu Nieruchomości wniosków dotyczących  działalności Spółdzielni,
    - uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych,
5) inicjowanie oraz organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy  warunków bytowych mieszkańców,
6) organizowanie we własnym zakresie pomocy społecznej i międzysąsiedzkiej,
7) krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego oraz organizowanie rozjemstwa wśród członków i mieszkańców osiedla,
8) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań społecznych i kulturalno-oświatowych na osiedlu,
9) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością  Zespołu Nieruchomości, nie zastrzeżonych w kompetencjach innych organów w statucie Spółdzielni,
10)Rada Zespołu Nieruchomości składa sprawozdanie ze swojej działalności na częściach Walnego Zgromadzenia obejmujących teren jej działania.

Poprawiono: poniedziałek, 19, sierpień 2019 16:13

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony