FE POIS pl

Organy Samorządowe

Stosownie do § 65 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”, który został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2003 r. i znowelizowany Aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 w dniach 26.06.2004r., 25.06.2005r., 24.06.2006r. i 25.11.2007 r. organami Spółdzielni są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółdzielni
4. Rada Zespołu Nieruchomości.


Każdy z tych organów posiada określone Ustawą Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. uprawnienia, które zostały zapisane w statucie i na mocy delegacji ustawowej rozszerzone celem dostosowania do potrzeb naszej Spółdzielni i przyjętej struktury organizacyjnej.

Walne Zgromadzenie

Zgodnie z postanowieniem § 68 statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia członków SMLW „Popowice” należy:
       1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
        2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań
            rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków  członków Spółdzielni, 
            Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach. Udzielanie indywidualnie w 
            głosowaniu tajnym absolutorium członkom Zarządu,
        3) podejmowanie uchwał dotyczących podziału wyniku finansowego Spółdzielni o   
            o którym mowa w § 923 ust.3 Statutu, 
        4) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni, 
        5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu  
            lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
        6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
        7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną  
            spółdzielnią, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej
            do innej spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
        8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady 
            Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
        9) uchwalanie zmian statutu,
       10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub     
            wystąpienia z niego,
       11) upoważnienie Zarządu Spółdzielni do działań mających na celu założenie związku  
             spółdzielczego,
       12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
       13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu  
             Rady Nadzorczej,
       14) podejmowanie uchwał o utworzeniu w Spółdzielni funduszów nie wymienionych  
            w statucie,
       15) wybór członków Rady Nadzorczej 
       16) wybór członków Rady Zespołu Nieruchomości


Rada  Nadzorcza

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni oraz innych programów jej działalności,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
     a/  badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni,
     b/ dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Zarząd Spółdzielni jej zadań, ze
         szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,  
     c/  uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń 
         polustracyjnych,
     d/ kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni,  okresowych sprawozdań 
        Zarządu z realizacji zatwierdzonego planu finansowego, rocznego sprawozdania 
        finansowego i stanu majątkowego Spółdzielni,
     e/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
     f/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
        Spółdzielni i jej poszczególnych członków,
3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej i liczby etatów Spółdzielni,
4) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni, 
    kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub obciążania nieruchomości, przejmowania 
    w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,
6) uchwalanie wysokości odszkodowania przysługującego Spółdzielni za zajmowanie lokali 
    bez tytułu prawnego,
7) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych  oraz 
    występowania z nich,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy
    Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; 
    do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią 
    upoważnionych,
10) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
11) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz 
     wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali i gruntów po zaopiniowaniu 
     przez Radę Zespołów Nieruchomości 
12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
14) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,
15) wykreślony
16) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 
      przeprowadzonych kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Spółdzielni,
17) rozpatrywanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez
      Walne Zgromadzenie,
18) upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia kredytów bankowych i innych zobowiązań w
      zakresie sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie,
19) uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków (6 przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości Nr 1 „Polana” i 6 przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości Nr 2 „Park”) wybranych na 3-letnią kadencję.
Członkowie Rady Nadzorczej na kolejną VII kadencję (2019-2021) wybrani zostali na  wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.06, 08.06, 14.06 i 55.06.2019r.
Z Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
Grażyna Przychodzińska, Sylwia Światała, Ryszard Urbanek, Sebastian Rudy, Maria Żłobińska – Perlicka, Krystyna Nowacka.
Z Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park) członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
Halina Czapnik, Agnieszka Grzeczka, Paulina Nowacka, Daniel Kozłowski, Marcin Zawora, Waldemar Liwczycki.

W dniu 04.07.2019r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której członkowie zostali wybrani na czterech częściach Walnego Zgromadzenia w 2019r., nastąpiło ukonstytuowanie się nowej Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wybrali Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej. Zostali także wyłonieni, w wyborach, Przewodniczący Komisji Problemowych oraz ich członkowie.

SKŁAD I FUNKCJE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ VII KADENCJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Grażyna Przychodzińska

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

Członek Komisji Rewizyjnej

2

Halina Czapnik

Z–ca Przewodniczącej

Rady Nadzorczej

Członek Komisji SSK

3

Maria Żłobińska - Perlicka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Członek Komisji GZM

4

Agnieszka Grzeczka

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

5

Ryszard Urbanek

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

6

Daniel Kozłowski

Przewodniczący

Komisji Samorządowo Statutowo Kulturalnej

7

Paulina Nowacka

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komisji GZM

8

Marcin Zawora

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komisji Rewizyjnej

9

Waldemar Liwczycki

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komisji GZM

10

Sylwia Świtała

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komisji SSK

11

Sebastian Rudy

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komisji Rewizyjnej

12

Krystyna Nowacka

Członek Rady Nadzorczej

Członek Komisji SSK


Rada Zespołu Nieruchomości.

SKŁAD I FUNKCJE RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 VII KADENCJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Marta Słowikowska

Przewodnicząca

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji SK

2

Anna Brzezińska

Z–ca Przewodniczącej

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji GZM

3

Marta Wróblewska

Sekretarz

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji SK

4

Paweł Kaźmierczak

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

5

Marianna Jaje

Przewodnicząca

Komisji Samorządowo Kulturalnej

6

Marianna Palus

Członek

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji SK

7

Przemysław Tuszyński

Członek

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji GZM

8

Leszek Zakosztowicz

Członek

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji GZM

SKŁAD I FUNKCJE RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 VII KADENCJI

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Marcin Makowski

Przewodniczący

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji GZM

2

Józef Bidziński

Z–ca Przewodniczącego

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji GZM

3

Iwona Krzemińska - Borecka

Sekretarz

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji SK

4

Zdzisław Adamski

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

5

Anna Sirko

Przewodnicząca

Komisji Samorządowo Kulturalnej

6

Aleksandra

Borys - Słoma

Członek

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji GZM

7

Joanna Szałkiewicz

Członek

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji SK

8

Andrzej Majewski

Członek

Rady Zespołu Nieruchomości

Członek Komisji SSK

Uwzględniając wielkość zasobów Spółdzielni i ich rozmieszczenie w SMLW „Popowice” funkcjonują dwie Rady Zespołu Nieruchomości, tj. Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) i Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park).
Każda Rada Zespołu Nieruchomości składa się z 8 członków wybranych na wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 07.06, 08.06, 14.06 i 15.06.2019r. na 3-letnią kadencję (2019-2021).
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) zostali:
Marta Wróblewska, Anna Brzezińska, Leszek Zakosztowicz, Marianna Jaje, Marianna Palus, Marta Słowikowska, Przemysław Tuszyński, Paweł Kaźmierczak.
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park) zostali:
Aleksandra Borys - Słoma, Iwona Krzemińska – Borecka, Marcin Makowski, Joanna Szałkiewicz, Anna Sirko, Józef Bidziński, Andrzej Majewski, Zdzisław Adamski

W związku z rezygnacją Andrzeja Majewskiego w dniu 05.12.2019r. z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 na nadzwyczajnym posiedzeniu RZN Nr 2 w dniu 19.12.2019r. w głosowaniu tajnym wybrano nowego Przewodniczącego RZN Nr 2 Marcina Makowskiego (wcześniej pełnił funkcję Z-cy Przewodniczącego RZN Nr 2) oraz nowego Z-cę Przewodniczącego RZN Nr 2 Józefa Bidzińskiego.

Rady Zespołu Nieruchomości mają za zadanie współpracę z Zarządem i Radą Nadzorczą a do  ich zakresu działania należy:
1) analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych Zespołów Nieruchomości  oraz wnioskowanie o ujecie ich w rocznych planach rzeczowych danego Zespołu Nieruchomości,
2) opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego i wprowadzanych w ciągu roku korekt w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych Zespołów Nieruchomości,
3) opiniowanie kierunków działalności społeczno-kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię  w ramach środków wskazanych na ten cel w rocznych planach finansowych Spółdzielni,  zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
4) kontrola działalności administracji Zespołów Nieruchomości dotyczących ich 
    funkcjonowania poprzez:
    - okresowa ocenę realizacji zadań ujętych w planach, z uwzględnieniem wskazywania priorytetów do realizacji,
    - ocenę działalności administracji Spółdzielni poprzez rozpatrywanie skarg dotyczących jej pracy, składanych przez lokatorów,
    - kontrole wykonywania podjętych przez Radę Zespołu Nieruchomości wniosków dotyczących  działalności Spółdzielni,
    - uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych,
5) inicjowanie oraz organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy  warunków bytowych mieszkańców,
6) organizowanie we własnym zakresie pomocy społecznej i międzysąsiedzkiej,
7) krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego oraz organizowanie rozjemstwa wśród członków i mieszkańców osiedla,
8) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań społecznych i kulturalno-oświatowych na osiedlu,
9) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością  Zespołu Nieruchomości, nie zastrzeżonych w kompetencjach innych organów w statucie Spółdzielni,
10)Rada Zespołu Nieruchomości składa sprawozdanie ze swojej działalności na częściach Walnego Zgromadzenia obejmujących teren jej działania.

Poprawiono: środa, 08, styczeń 2020 16:44

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony