FE POIS pl

Organy Samorządowe

Stosownie do § 65 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”, który został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 czerwca 2003 r. i znowelizowany Aneksami Nr 1, 2, 3 i 4 w dniach 26.06.2004r., 25.06.2005r., 24.06.2006r. i 25.11.2007 r. organami Spółdzielni są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółdzielni
4. Rada Zespołu Nieruchomości.


Każdy z tych organów posiada określone Ustawą Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r. uprawnienia, które zostały zapisane w statucie i na mocy delegacji ustawowej rozszerzone celem dostosowania do potrzeb naszej Spółdzielni i przyjętej struktury organizacyjnej.

Walne Zgromadzenie
Zgodnie z postanowieniem § 68 statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia członków SMLW „Popowice” należy:
       1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
        2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań
            rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków  członków Spółdzielni, 
            Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach. Udzielanie indywidualnie w 
            głosowaniu tajnym absolutorium członkom Zarządu,
        3) podejmowanie uchwał dotyczących podziału wyniku finansowego Spółdzielni o   
            o którym mowa w § 923 ust.3 Statutu, 
        4) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni, 
        5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu  
            lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
        6) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
        7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną  
            spółdzielnią, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej
            do innej spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
        8) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady 
            Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
        9) uchwalanie zmian statutu,
       10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do związku lub     
            wystąpienia z niego,
       11) upoważnienie Zarządu Spółdzielni do działań mających na celu założenie związku  
             spółdzielczego,
       12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
       13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu  
             Rady Nadzorczej,
       14) podejmowanie uchwał o utworzeniu w Spółdzielni funduszów nie wymienionych  
            w statucie,
       15) wybór członków Rady Nadzorczej 
       16) wybór członków Rady Zespołu Nieruchomości


Rada  Nadzorcza

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni oraz innych programów jej działalności,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
     a/  badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni,
     b/ dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Zarząd Spółdzielni jej zadań, ze
         szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,  
     c/  uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń 
         polustracyjnych,
     d/ kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni,  okresowych sprawozdań 
        Zarządu z realizacji zatwierdzonego planu finansowego, rocznego sprawozdania 
        finansowego i stanu majątkowego Spółdzielni,
     e/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
     f/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
        Spółdzielni i jej poszczególnych członków,
3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej i liczby etatów Spółdzielni,
4) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni, 
    kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub obciążania nieruchomości, przejmowania 
    w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,
6) uchwalanie wysokości odszkodowania przysługującego Spółdzielni za zajmowanie lokali 
    bez tytułu prawnego,
7) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych  oraz 
    występowania z nich,
9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy
    Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; 
    do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią 
    upoważnionych,
10) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
11) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz 
     wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali i gruntów po zaopiniowaniu 
     przez Radę Zespołów Nieruchomości 
12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
14) rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,
15) wykreślony
16) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 
      przeprowadzonych kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Spółdzielni,
17) rozpatrywanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez
      Walne Zgromadzenie,
18) upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia kredytów bankowych i innych zobowiązań w
      zakresie sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie,
19) uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków (6 przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości Nr 1 „Polana” i 6 przedstawicieli z Zespołu Nieruchomości Nr 2 „Park”) wybranych na 3-letnią kadencję.
Członkowie Rady Nadzorczej na kolejną VI kadencję (2016-2018) wybrani zostali na  wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 17.06, 18.06, 24.06 i 25.06.2016r.
Z Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
P. Leszek Zakosztowicz, P. Grażyna Przychodzińska, P. Sylwia Światała, P. Marta Słowikowska, P. Marian Pilarek, P. Piotr Jastrzębski.
Z Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park) członkami Rady Nadzorczej zostali wybrani:
P. Halina Czapnik, P. Agnieszka Grzeczka, P. Marcin Makowski, P. Maria Zawartko, P. Waldemar Liwczycki, P. Andrzej Majewski.

W dniu 18.08.2016r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której członkowie zostali wybrani na czterech częściach Walnego Zgromadzenia w 2016r., nastąpiło ukonstytuowanie się nowej Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wybrali Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej. Zostali także wyłonieni, w wyborach, Przewodniczący Komisji Problemowych oraz ich członkowie.
Skład i funkcje członków Rady Nadzorczej VI Kadencji przedstawia poniższa tabela. 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Leszek Zakosztowicz

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

2

Halina Czapnik

Z–ca Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

3

Piotr Jastrzębski

Sekretarz Rady Nadzorczej

4

Maria Zawartko

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

5

Grażyna Przychodzińska

Przewodnicząca

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

6

Andrzej Majewski

Przewodniczący

Komisji Samorządowo Statutowo Kulturalnej

7

Marcin Makowski

Członek Rady Nadzorczej

8

Agnieszka Grzeczka

Członek Rady Nadzorczej

9

Waldemar Liwczycki

Członek Rady Nadzorczej

10

Sylwia Świtała

Członek Rady Nadzorczej

11

Marian Pilarek

Członek Rady Nadzorczej

12

Marta Słowikowska

Członek Rady Nadzorczej

Rada Zespołu Nieruchomości.

Uwzględniając wielkość zasobów Spółdzielni i ich rozmieszczenie w SMLW „Popowice” funkcjonują dwie Rady Zespołu Nieruchomości, tj. Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) i  Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park).
Każda Rada Zespołu Nieruchomości składa się z 8 członków wybranych na wydzielonych czterech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 17.06, 18.06, 24.06 i 25.06.2016r. na 3-letnią kadencję (2016-2018).
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 (Polana) zostali:
P. Roman Hopej, P. Marianna Jaje, P. Ryszard Urbanek, P. Władysław Urbański, P. Helena Sikora, P. Bogumiła Hulewicz, P. Maria Żłobińska – Perlicka, P. Karol Stryczek.
Członkami Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 (Park) zostali:
P. Janina Pasternak, P. Aleksandra Borys, P. Rajmund Gołębiowski, P. Leszek Nowakowski, P. Bolesław Proga,  P. Krystyna Kobel, P. Bogusław Derbin, P. Alina Malecha.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu plenarnym w dniu 07.09.2017r. podjęła Uchwałę Nr 72/09/VI/2017, zgodnie z którą Rada zawiesiła do końca obecnej kadencji Panią Marię Żłobińską - Perlicką jako członka Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 w wykonywaniu mandatu z powodu rażących naruszeń Statutu, regulaminów i uchwał organów samorządowych (podstawa prawna § 90 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej "Popowice").
W związku z powyższym RZN Nr 1 na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.11.2017r. w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrała (w miejsce Pani Marii Żłobińskiej – Perlickiej) nowego Przewodniczącego RZN Nr 1, którym został Pan Karol Stryczek.

Rady Zespołu Nieruchomości mają za zadanie współpracę z Zarządem i Radą Nadzorczą a do  ich zakresu działania należy:
1) analizowanie na bieżąco potrzeb remontowych poszczególnych Zespołów Nieruchomości  oraz wnioskowanie o ujecie ich w rocznych planach rzeczowych danego Zespołu Nieruchomości,
2) opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego i wprowadzanych w ciągu roku korekt w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi poszczególnych Zespołów Nieruchomości,
3) opiniowanie kierunków działalności społeczno-kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię  w ramach środków wskazanych na ten cel w rocznych planach finansowych Spółdzielni,  zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą,
4) kontrola działalności administracji Zespołów Nieruchomości dotyczących ich 
    funkcjonowania poprzez:
    - okresowa ocenę realizacji zadań ujętych w planach, z uwzględnieniem wskazywania priorytetów do realizacji,
    - ocenę działalności administracji Spółdzielni poprzez rozpatrywanie skarg dotyczących jej pracy, składanych przez lokatorów,
    - kontrole wykonywania podjętych przez Radę Zespołu Nieruchomości wniosków dotyczących  działalności Spółdzielni,
    - uczestniczenie w przetargach oraz przeglądach i odbiorach robót budowlanych,
5) inicjowanie oraz organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy  warunków bytowych mieszkańców,
6) organizowanie we własnym zakresie pomocy społecznej i międzysąsiedzkiej,
7) krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego oraz organizowanie rozjemstwa wśród członków i mieszkańców osiedla,
8) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań społecznych i kulturalno-oświatowych na osiedlu,
9) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością  Zespołu Nieruchomości, nie zastrzeżonych w kompetencjach innych organów w statucie Spółdzielni,
10)Rada Zespołu Nieruchomości składa sprawozdanie ze swojej działalności na częściach Walnego Zgromadzenia obejmujących teren jej działania.

SKŁAD I FUNKCJE RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 POLANA
po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Karol Stryczek Przewodniczący RZN Nr 1
Przewodniczący Komisji GZM
2 Helena Sikora Z–ca Przewodniczącej
członek Komisji SK
3 Bogumiła Hulewicz Sekretarz
członek Komisji SK
4 Marianna Jaje członek
Przewodnicząca Komisji SK
5 Roman Hopej członek
członek Komisji GZM
6 Ryszard Urbanek członek
członek Komisji GZM
7 Władysław Urbański członek
członek Komisji GZM

SKŁAD I FUNKCJE RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 PARK
po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Bolesław Proga

Przewodniczący

członek Komisji GZM

2 Janina Pasternak

Z–ca Przewodniczącego

członek Komisji SK

3 Alina Malecha

Sekretarz

członek Komisji SK

4 Bogusław Derbin

członek

Przewodniczący Komisji GZM

5 Leszek Nowakowski

członek

Przewodniczący Komisji SK

6 Krystyna Kobel

członek

członek Komisji GZM

7 Aleksandra Borys

członek

członek Komisji SK

8 Rajmund Gołębiowski

członek

członek Komisji GZM

Poprawiono: piątek, 07, czerwiec 2019 08:06

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony