Strona główna

Po Walnych Zgromadzeniach 2014r.

W dniach 06.06, 07.06, 13.06, 14.06, 16.06.2014r. odbyło się, w 5 wydzielonych częściach Walne Zgromadzenie członków SMLW „Popowice” we Wrocławiu. Kolegium Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części odbytego w dniu 30.06.2014r. po zapoznaniu się z protokołami potwierdziło ważność odbytych zebrań oraz podjętych uchwał i wniosków objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia jak też zgłaszanych wniosków.

Niestety nie możemy się poszczycić dużą frekwencją naszych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Dowodem był bardzo niski udział procentowy na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.
W I   części Walnego na 1313 członków uprawnionych przybyło 44, co stanowiło 3,35%
W II  części Walnego na 1228 członków uprawnionych przybyło 33, co stanowiło 2,68%  
W III części Walnego na 1167 członków uprawnionych przybyło 56, co stanowiło 4,79%
W IV części Walnego na 1108 członków uprawnionych przybyło 54, co stanowiło 4,87%
W V  części Walnego na 54 członków uprawnionych nie przybył nikt.
Łącznie we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 187 członków, a to stanowiło tylko 3,13% członków uprawnionych. Ponadto jak co roku pojawiły się prawie te same osoby, brakuje „nowych twarzy”, a w szczególności ludzi młodych, a wiemy, że naszą Spółdzielnię zamieszkują nie tylko emeryci i renciści - jednym słowem członkowie po 60 roku życia.
Walne Zgromadzenie to najwyższy organ ustawowy Spółdzielni, do którego wyłącznej właściwości należy rozpatrywanie sprawozdań Rady, Zarządu, Rad Zespołów Nieruchomości, udzielanie absolutorium Zarządowi,  podejmowanie  bardzo ważnych uchwał  w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej, zbywania nieruchomości, zmian statutowych, kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej oraz rozpatrywanie wniosków składanych przez członków na Walnym Zgromadzeniu itp. Pozwoliłem sobie wymienić tylko niektóre kompetencje Walnego Zgromadzenia.
Problemy, które były poruszone przez członków na poszczególnych częściach Walnego to głównie: parkingi, inwestycja przy ul. Legnickiej, przychodnia PCZ, bezpieczeństwo na osiedlach, zieleń itp. Niektóre wypowiedzi członków są powtarzane z roku na rok. Były też zgłaszane wnioski, kierowane do Rady Nadzorczej, Zarządu i Rad Zespołów Nieruchomości o poprawę estetyki osiedli, wykonania dodatkowych alejek, obsadzenie zieleni, bezpieczeństwa na jezdniach osiedlowych, poprawa stanu piwnic w blokach, sprawy kulturalne w naszej spółdzielni i inne.
Brakowało dyskusji na temat sprawozdań finansowych, Zarządu, Rady Nadzorczej. Kondycja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra, co potwierdzili biegli rewidenci w raporcie z badania bilansu oraz ocena polustracyjna Związku Rewizyjnego  z przeprowadzonej lustracji pełnej.
 23.07.2014r. Rada Nadzorcza odbyła swoje plenarne posiedzenie omawiając tylko przebieg Walnych Zgromadzeń, podjętych uchwał oraz wniosków zgłaszanych przez członków dokonując ich podziału według kompetencji do realizacji. Część przekazano do Zarządu, część do poszczególnych Komisji RN oraz Rad Zespołów Nieruchomości. Wiele kwestii i wniosków poruszanych przez członków Spółdzielni dotyczyło bieżących napraw technicznych i eksploatacji, wycinki oraz przycinki drzew i krzewów. Problemy te powinny być zgłaszane bezpośrednio do dyspozytora Spółdzielni lub na piśmie do Zarządu Spółdzielni.
Drodzy Państwo, aby dobrze zadbać o interesy ogółu członków Spółdzielni, interesy poszczególnych nieruchomości i osiągnąć wyznaczony cel sami powinniśmy się zaangażować i czynnie uczestniczyć w obradach Walnych Zgromadzeń. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku na zebrania Walnego Zgromadzenia przybędzie większa ilość członków Spółdzielni.

Bolesław Proga
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poprawiono: środa, 10, grudzień 2014 21:25

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony