Strona główna

Z A W I A D O M I E N I E część IV

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Popowice”, działając na podstawie § 69 ust. 1 w związku z § 81 pkt 7 Statutu Spółdzielni, zawiadamia, że na dzień 23.06.2018r. o godz. 10-tej zwołuje, zgodnie z zapisami § 66 ust. 3 Statutu, część IV Walnego Zgromadzenia – obejmującą członków z nieruchomości: ul. Białowieska 29-35, 37-43, ul. Jelenia 28-56, ul. Popowicka 10-16, 18-24, 30-58, 49-61, 62-68.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II p. sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia (IV część) i stwierdzenie jego prawomocności.
2.    Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
3.    Wybór Prezydium.
4.    Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.    Zapoznanie z „Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia”.
6.    Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
7.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017.
8.    Sprawozdanie Zarządu za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z roku 2017.
9.    Sprawozdania Rad Zespołów Nieruchomości za rok 2017.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za  rok 2017,
b)    przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017,
c)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
d)    podziału dochodu netto za rok 2017,
e)    udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2017.
12.    Podjęcie uchwał w sprawie zmiany zapisów Statutu.
13.    Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
14.    Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15.    Zakończenie zebrania.

W wydzielonej części IV Walnego Zgromadzenia mogą brać udział członkowie Spółdzielni  z nieruchomości wymienionych w zawiadomieniu, zgodnie z § 66 ust. 2 i 3 Statutu oraz osoby wymienione w Art. 83 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielnia mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 4 poz. 27)
Komplet materiałów, w tym sprawozdania Rady Nadzorczej, Zarządu, Rad Zespołów Nieruchomości, Raport i Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz projekty uchwał, wyłożone będą do wglądu w Dziale Organizacyjno – Samorządowym Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28. Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami w terminie od dnia 30.05.2018r., czyli na 21 dni przed częścią I Walnego Zgromadzenia, które zwołane jest na dzień 15.06.2018r.
W celach formalnych i porządkowych należy zabrać ze sobą dowód osobisty niezbędny przy odbiorze mandatu uprawniającego do wejścia na salę obrad Walnego Zgromadzenia (wydzielonej części IV).

Poprawiono: piątek, 25, maj 2018 11:12

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony